About Us

Welcome to Myddfai Trading Company Ltd, a social enterprise that offers luxury toiletries and gifts. With over a decade of experience, we are dedicated to making a positive impact on our community. Our range includes Hair and Body, Bath, and Home Fragrance products that combine indulgence with purpose.

In 2010, we began our journey with a vision to create opportunities for vulnerable individuals in our local community. We empower people by providing meaningful work experiences, fostering social interaction, and nurturing their confidence. By supporting us, you not only pamper yourself but also contribute to our mission of transforming lives.

Our commitment to supporting vulnerable people is threefold:

  1. Empowering Individuals: We employ team members with autism or learning difficulties, ensuring equal access to paid work opportunities.
  2. Work Experience Programme: We collaborate with nearby organisations that offer assisted living for adults with additional learning needs, providing tailored work experiences. We partner with local high school's autism units, providing valuable work experience to students. Our goal is to create an inclusive and supportive environment where every team member feels valued.
  3. Reinvesting in the Community: As a social enterprise, all our earnings are reinvested back into our business and the community. We support local projects that benefit vulnerable individuals, such as donating to the ASD unit at a local high school for a sensory room.

Join us on our mission to make a positive social impact. Explore our range of luxury toiletries and gifts, knowing that your purchase directly supports vulnerable individuals and community projects. Shop online at www.myddfai.com and experience the joy of indulgence with purpose.

Together, let's create a brighter future, one product at a time.


Croeso i Myddfai Trading Company Ltd, menter gymdeithasol sy'n cynnig nwyddau ymolchi ac anrhegion moethus. Gyda dros ddegawd o brofiad, rydym yn ymroddedig i gael effaith gadarnhaol ar ein cymuned. Mae ein hystod yn cynnwys cynhyrchion Gwallt a Chorff, Bath, a Pheraroglau Cartref sy'n cyfuno moethusrwydd â phwrpas.

Yn 2010, cychwynasom ar ein taith gyda gweledigaeth i greu cyfleoedd i unigolion bregus yn ein cymuned leol. Rydym yn grymuso pobl trwy ddarparu profiadau gwaith ystyrlon, meithrin rhyngweithio cymdeithasol, a meithrin eu hyder. Trwy ein cefnogi ni, rydych nid yn unig yn pampro’ch hun ond hefyd yn cyfrannu at ein cenhadaeth o drawsnewid bywydau.

Mae ein hymrwymiad i gefnogi pobl agored i niwed yn driphlyg:

  1. Grymuso Unigolion: Rydym yn cyflogi aelodau tîm ag awtistiaeth neu anawsterau dysgu, gan sicrhau mynediad cyfartal i gyfleoedd gwaith cyflogedig.
  2. Rhaglen Profiad Gwaith: Rydym yn cydweithio â sefydliadau cyfagos sy’n cynnig cymorth byw i oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol, gan ddarparu profiadau gwaith wedi’u teilwra. Rydym yn partneru ag unedau awtistiaeth ysgolion uwchradd lleol, gan ddarparu profiad gwaith gwerthfawr i fyfyrwyr. Ein nod yw creu amgylchedd cynhwysol a chefnogol lle mae pob aelod o'r tîm yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi.
  3. Ail-fuddsoddi yn y Gymuned: Fel menter gymdeithasol, mae ein holl enillion yn cael eu hail-fuddsoddi yn ein busnes ac yn y gymuned. Rydym yn cefnogi prosiectau lleol sydd o fudd i unigolion bregus, megis cyfrannu at yr uned anhwylderau yn y sbectrwm awtistig mewn ysgol uwchradd leol ar gyfer ystafell synhwyraidd.

Ymunwch â ni ar ein cenhadaeth i gael effaith gymdeithasol gadarnhaol. Archwiliwch ein hystod o bethau ymolchi ac anrhegion moethus, gan wybod bod eich pryniant yn cefnogi unigolion bregus a phrosiectau cymunedol yn uniongyrchol. Siopwch ar-lein yn www.myddfai.com a phrofwch y llawenydd o foethusrwydd â phwrpas.

Gyda'n gilydd, gadewch i ni greu dyfodol mwy disglair, un cynnyrch ar y tro.Myddfai

Myddfai holds immense importance due to the presence of the Physicians of Myddfai, legendary healers who brought knowledge, compassion, and healing to the community. Their arrival and teachings established a medical school, leading to the compilation of "The Red Book of Hergest", a treasured guidebook for generations of healers. Myddfai became a hub of holistic healing and wisdom, where the connection between humans and nature was revered. The legacy of the Physicians of Myddfai endures as a reminder of the transformative power of ancient wisdom, emphasizing the significance of compassion, natural remedies, and the harmonious balance between body, mind, and spirit.

Myddfai

Mae Myddfai yn hynod bwysig oherwydd presenoldeb Meddygon Myddfai, iachawyr chwedlonol a ddaeth â gwybodaeth, tosturi, ac iachâd i'r gymuned. Sefydlodd eu dyfodiad a'u dysgeidiaeth ysgol feddygol, gan arwain at lunio "Llyfr Coch Hergest", arweinlyfr gwerthfawr i genedlaethau o iachawyr. Daeth Myddfai yn ganolbwynt iachâd a doethineb cyfannol, lle’r oedd y cysylltiad rhwng bodau dynol a natur yn cael ei barchu. Mae etifeddiaeth Meddygon Myddfai yn parhau i’n hatgoffa o bŵer trawsnewidiol doethineb hynafol, gan bwysleisio arwyddocâd tosturi, meddyginiaethau naturiol, a’r cydbwysedd cytûn rhwng corff, meddwl ac ysbryd.