Myddfai Trading Company Ltd is a social enterprise selling luxury toiletries and gifts with a social conscience. With products available online, in retail outlets and at holiday accommodation we offer a range of Hair and Body, Bath and Home Fragrance Range.

At Myddfai Trading Company our mission is to provide opportunities for vulnerable people from the local community. By working alongside us the team members gain work experience, social interaction and confidence in a safe and comfortable working environment. Support our social enterprise by shopping online at www.myddfai.com

Mae Myddfai Trading Company yn fenter gymdeithasol sy'n gwerthu nwyddau ymolchi ac anrhegion moethus gyda chydwybod gymdeithasol. Gyda chynnyrch ar gael ar-lein, mewn siopau adwerthu ac mewn llety gwyliau rydym yn cynnig dewis o gynnyrch Gwallt a Chorff, Bath a Chartref.

Yma yn Myddfai Trading Company ein gôl yw darparu cyfleoedd i oedolion bregus o'r gymuned leol. Trwy weithio ochr yn ochr â staff mae'r aelodau'r tîm yn ennill profiad gwaith, sgiliau cymdeithasol a hyder mewn amgylchedd gwaith diogel a chyffyrddus. Cefnogwch ein menter gymdeithasol trwy Siopa yn www.myddfai.com


Myddfai Trading Company was founded in June 2010 as a Social Enterprise by Michael Hill who lead the company for 11 years. It was established with support from the Big Lottery Village SOS fund. Its mission evolved over time, but it stays true to its core belief to provide opportunities for vulnerable people from the local community and to support rural regeneration through its trading activity.

Mike refined the product range and grew the company to where it is today, being one of the leading supplier of guest toiletries to hotels and holiday accommodation across Wales. The luxury gift range has also grown in that time, and had a thriving retail sector, selling to many gift shops as well as its own online shop at www.myddfai.com

In January 2021 Mike passed away following a long illness. This was a shock for all at Myddfai Trading Company as he was an integral part of the business, but Nia Page and David Long have taken over the mantle and are driving the business forward in a way we all know Mike would be proud of.

Sefydlwyd Cwmni Masnachu Myddfai ym Mehefin 2010 fel Menter Gymdeithasol gan Michael Hill, a arweiniodd y cwmni am 11 mlynedd. Fe'i sefydlwyd gyda chefnogaeth gan gynllun Pentref SOS y Gronfa Loteri Fawr.

Esblygodd ei genhadaeth dros amser, ond mae'n aros yn driw i'w gred graidd i ddarparu cyfleoedd i bobl fregus o'r gymuned leol ac i gefnogi adfywio gwledig trwy ei weithgarwch masnachu.

Mireiniodd Mike yr ystod o gynnyrch a thyfodd y cwmni i'r lle y mae heddiw, gan ei fod yn un o brif gyflenwyr nwyddau ymolchi i westai a llety gwyliau ledled Cymru. Mae'r ystod anrhegion moethus hefyd wedi tyfu yn ystod y cyfnod hwnnw, ac mae ganddo sector manwerthu ffyniannus, sy'n gwerthu nwyddau i lawer o siopau anrhegion yn ogystal â'i siop ar-lein ei hun ar www.myddfai.com

Ym mis Ionawr 2021 bu farw Mike yn dilyn salwch hir. Roedd hyn yn sioc i bawb yng Nghwmni Masnachu Myddfai gan ei fod yn rhan annatod o'r busnes, ond mae Nia Page a David Long wedi cymryd y busnes drosodd ac yn ei symud yn ei flaen mewn ffordd yr ydym i gyd yn gwybod y byddai Mike yn falch ohono.